تقویم دیواری


تقویم دیواری تک برگ متوسط

تقویم دیواری تک برگ متوسط

گلاسه 200گرم
اندازه کل:49*23سانتی متر
فضای تبلیغات:23*10

2700 تومان

تقویم دیواری تک برگ متوسط طلاکوب

تقویم دیواری تک برگ متوسط طلاکوب

گلاسه 200گرم
اندازه کل:49*23سانتی متر
فضای تبلیغات:23*10

3200 تومان

تقویم دیواری تک برگ کوچک

تقویم دیواری تک برگ کوچک

گلاسه 200گرم
اندازه کل:34*24سانتی متر
فضای تبلیغات:24*7سانتی متر

2000 تومان

تقویم  دیواری4برگ کوچک فانتزی

تقویم دیواری4برگ کوچک فانتزی

گلاسه 135گرم
اندازه کل:34*24سانتی متر
فضای تبلیغات:24*8سانتی متر

3600 تومان