خودکار


خودکارپلاستیکی521

خودکارپلاستیکی521

بدنه تمام سفید وتمام سرمه ای موجود میباشد
حداقل تیراژ200عدد
چاپ تامپوهر1000عدد 100هزارتومان

7800 تومان

خودکارپلاستیکی522

خودکارپلاستیکی522

خودکار پلاستیکی تبلیغاتی در زمره هدایای تبلیغاتی ارزان و در عوض پر تیراژ و پر مصرف قرار می گیرد.
چاپ تامپوهر1000عدد 250.000تومان
حکاکی لیزرهر100عدد 160.000تومان

16000 تومان

خودکارپلاستیکی۶۰۸

خودکارپلاستیکی۶۰۸

خودکار پلاستیکی تبلیغاتی در زمره هدایای تبلیغاتی ارزان و در عوض پر تیراژ و پر مصرف قرار می گیرد.

چاپ تامپوهر1000عدد ۳۰۰.۰۰۰تومان
حکاکی لیزرهر100عدد 160.000تومان

11000 تومان

خودکارپلاستیکی598

خودکارپلاستیکی598

خودکار پلاستیکی تبلیغاتی در زمره هدایای تبلیغاتی ارزان و در عوض پر تیراژ و پر مصرف قرار می گیرد.
چاپ تامپوهر1000عدد 300.000تومان
حکاکی لیزرهر100عدد 160.000تومان

11000 تومان

خودکارفلزی چراغدار525

خودکارفلزی چراغدار525

خودکار فلزی تبلیغاتی در زمره هدایای تبلیغاتی ارزان و در عوض پر تیراژ و پر مصرف قرار می گیرد.
چاپ تامپوهر1000عدد 250.000تومان
حکاکی لیزرهر100عدد 160.000تومان

85000 تومان

خودکارپلاستیکی سرتاچ هولدردار

خودکارپلاستیکی سرتاچ هولدردار

خودکار پلاستیکی تبلیغاتی در زمره هدایای تبلیغاتی ارزان و در عوض پر تیراژ و پر مصرف قرار می گیرد.

چاپ تامپوهر1000عدد 250.000تومان
حکاکی لیزرهر100عدد 160.000تومان

12000 تومان

خودکارفلزی131

خودکارفلزی131

خودکار فلزی تبلیغاتی در زمره هدایای تبلیغاتی ارزان و در عوض پر تیراژ و پر مصرف قرار می گیرد.
چاپ تامپوهر1000عدد 250.000تومان
حکاکی لیزرهر100عدد 160.000تومان

22000 تومان

روان نویس پلاستیکی

روان نویس پلاستیکی

خودکار پلاستیکی تبلیغاتی در زمره هدایای تبلیغاتی ارزان و در عوض پر تیراژ و پر مصرف قرار می گیرد.

چاپ تامپوهر1000عدد 250.000تومان
حکاکی لیزرهر100عدد 160.000تومان

16000 تومان

خودکارپلاستیکی هولدردار

خودکارپلاستیکی هولدردار

خودکار پلاستیکی تبلیغاتی در زمره هدایای تبلیغاتی ارزان و در عوض پر تیراژ و پر مصرف قرار می گیرد.
پایه نگهدارنده موبایل
حکاکی لیزرهر100عدد 160.000تومان

23400 تومان

خودکارپلاستیکی سرتاچ

خودکارپلاستیکی سرتاچ

خودکارسرتاچ مناسب برای استفاده برروی صفحات تاچ موبایل و تبلت.
حکاکی لیزرهر100عدد 160.000تومان

14000 تومان

خودکارفلزی سرتاچ باریک گیره طلایی

خودکارفلزی سرتاچ باریک گیره طلایی

خودکارسرتاچ مناسب برای استفاده برروی صفحات تاچ موبایل و تبلت.

حکاکی لیزرهر100عدد 160.000تومان

32000 تومان

روان نویس پلاستیکی

روان نویس پلاستیکی

حداقل تیراژ100عدد
حکاکی لیزرهر200عدد 160هزار تومان

17000 تومان

خودکارپلاستیکی534

خودکارپلاستیکی534

خودکار پلاستیکی تبلیغاتی در زمره هدایای تبلیغاتی ارزان و در عوض پر تیراژ و پر مصرف قرار می گیرد.
حداقل تیراژ200عدد
چاپ تامپوهر1000عدد 300.000تومان

7000 تومان

خودکارفلزی سرتاچ باریک گیره استیل

خودکارفلزی سرتاچ باریک گیره استیل

حداقل تیراژ200عدد
چاپ لیزرهر۲۰۰عدد 160.000تومان

28000 تومان

خودکارفلزی سرتاچ تپل

خودکارفلزی سرتاچ تپل


حداقل تیراژ۱۰۰عدد
چاپ لیزر هر200عدد160.000تومان

32000 تومان

خودکارفلزی گیره طلایی 2314

خودکارفلزی گیره طلایی 2314

حداقل تیراژ100عدد
حکاکی لیزرهر200عدد 160.000تومان

32000 تومان

خودکارپلاستیکی پرشیاlx

خودکارپلاستیکی پرشیاlx

خودکار پلاستیکی تبلیغاتی در زمره هدایای تبلیغاتی ارزان و در عوض پر تیراژ و پر مصرف قرار می گیرد.
چاپ تامپوهر1000عدد 300.000تومان
حکاکی لیزرهر200عدد 160.000تومان

9000 تومان